Przeskocz do treści

Czytanie Patočki

W 2017 roku przypada 110. rocznica urodzin i zarazem 40. rocznica tragicznej śmierci czeskiego filozofa Jana Patočki. W nawiązaniu do tych rocznic w tym roku Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne organizuje międzynarodową konferencję naukową poświęconą dziełu i myśli autora Esejów heretyckich z filozofii dziejów. Chociaż początki recepcji filozofii Patočki w Polsce sięgają jeszcze okresu międzywojennego, gdy Tadeusz Kroński opublikował recenzję rozprawy habilitacyjnej praskiego filozofa, myśl ta, jak się wydaje, wciąż pozostaje relatywnie słabo znana w polskich kręgach akademickich. W ostatnich latach sytuacja ulega jednak zmianie, o czym świadczy coraz większa liczba polskich publikacji poświęcona Patočce i jego filozofii. Publikowane są także kolejne przekłady jego dzieł. Włączając się w obchody wskazanych rocznic oraz dążąc do pogłębienia polskiej recepcji myśli czeskiego filozofa, w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji wybranych fragmentów dzieł Patočki.

Patočka w swojej filozofii poruszał szereg problemów: od zagadnienia świata naturalnego, poprzez dyskusje o podstawach metodologicznych fenomenologii asubiektywnej, aż po koncepcję trzech ruchów egzystencji, troski o duszę i solidarności zachwianych. Na naszym seminarium proponujemy zająć się w sposób możliwie najszerszy różnymi elementami filozofii Patočki. W związku z tym na kolejnych spotkaniach będziemy proponować lekturę reprezentatywnych fragmentów książek oraz artykułów czeskiego filozofa. W ramach seminarium proponujemy bliższą lekturę następujących prac:

  • Fragmenty 2 i 3 rozdziału rozprawy habilitacyjnej Patočki pt. Świat naturalny jako problem filozoficzny (opublikowanej w zbiorze Świat naturalny i fenomenologia, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1987).
  • Fragment wykładów Patočki z cyklu Platon i Europa (opublikowanych jako Troska o duszę we wspólnocie "Państwo". Przekształcenie mitu w religię. Troska o duszę jako zasadę poruszającą: odkrycie wieczności. Fundament metafizyczny dziedzictwa europejskiego, tłum. S. Szczepaniak, „Res Publica Nova” 6, 2009, s. 164-180).
  • Artykuł, w którym czeski filozof proponuje ująć swoją propozycję teoretyczną jako tzw. "negatywny platonizm" (Negatywny platonizm. O genezie, problematyce i zaniku metafizyki oraz pytaniu, czy filozofia może istnieć bez niej, „Kwartalnik Filozoficzny”, T. XLIII, Z. 4, 2015, s. 167-204).
  • Fragmenty esejów 1., 2. i 6. z pracy Eseje heretyckie z filozofii dziejów (przeł. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Warszawa 1998)

Seminarium "Czytanie Patočki" jest zaplanowane na siedem spotkań w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno doświadczonych badaczy, jak początkujących adeptów filozofii.

Kontakt:
e-mail: ptfen@ifispan.waw.pl
dr hab. Witold Płotka (Instytut Filozofii UKSW)
oraz
prof. IFiS PAN, dr hab. Wojciech Starzyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)